Həyat yolu

 

AVTOBİOQRAFİYA


 

Mən 1910-cu ildə may ayının 19-da (təzə təqvim hesabilə) anadan olmuşam. Təvəllüd ilim ana babam tərəfindən köhnə bir Quranın son sarı vərəqinə yazılmış, o Quranı babamın xeyrat günü kim isə aparmışdır. Sonra qaytarmamışdır. Belə söyləyirlər ki, Quran gözəl əl xətti ilə yazılıbmış və səhifələrin kənarında bir çox şerlər varmış. Bu şerlər əksəriyyətlə Həzrət Əlinin mədhinə yazılmış şerlərmiş. Mənim ana babam çox mömin bir kişi imiş və İmam Əliyə fanatik bir məhəbbət bəsləyirmiş.

Təvəllüd ilim Göyçay dəftərxanalarından birində də qeyd olunubmuş. Bunu atam qeyd elətdirmişdi, o, ziyalı idi, rusca təhsil görübmüş. O, mənim xatirəmdə üzərini bir tül örtmüş surət kimi gah görünən, gah da xəfif dumanlara qarışıb itən bir xəyal kimi qalmışdır. Yəqin ki, onun fotoşəkilləri olmasaydı, mən atamın surətini xəyalımda yarada bilməzdim. Mənim kimi onun da göy gözləri varmış, boyu ortadan bir az hündür imiş. Savadlı olduğundan və uzun illər kənddə mirzəlik elədiyindən onun adına bir "mirzə" əlavə edərək Mirzə İbrahim çağırarmışlar. Beş qardaş içərisində öz işgüzarlığı, biliyi, səyi və bacarığı ilə ayrılan İbrahim atasının (Məmməd ağa) zamanına görə varlı bir adam olduğuna baxmayaraq, çətin bir həyat keçirmişdi. O zamankı azərbaycanlı ailələri üçün xarakterik olan bir şəraitə düşmüş, anasının ölümü və atasının yeni arvad alması ilə rahatlıq və səadətini itirmiş, iki qardaşı ilə bərabər öz əlinin zəhməti ilə özünə ruzi qazanmalı olmuşdur. Təhsil və elmə olan böyük həvəslə ağır bir şəraitdə oxumağını davam etdirərək, o zaman geridə qalmış bir qəsəbə şəraitində böyük müvəffəqiyyət sayılan yeddi illik təhsilini bitirmiş, kargüzarlıq və dilmanclıq vəzifəsində çalışmağa başlamışdır.

 

Atam açıqfikirli bir adam olmuşdur. O zamankı Göy­çay qəzasında ilk dəfə o, mənim böyük bacımı məktəbə qoymuş və hətta onu təhsilini davam etdirmək üçün 1913-cü ildə Tiflisə göndərmişdir. İkinci bacımı da yeni tipli məktəbdə oxutdurmağa başlamışdır. Bu hərəkətləri və zamana görə proqressiv fikirləri üçün Göyçayın cəhalətpərəstləri və ruhaniləri bizim ailəmizi o zamanın ən dəhşətli sözləri ilə "ba­bı", "bəhayi" adı ilə damğalamışlar.

Göyçay XX əsrin əvvəllərindən ta birinci cahan müharibəsinə qədər son dərəcədə geri qalmış bir yer idi. Qəsəbədə az-çox əhəmiyyəti olan heç bir sənaye müəssisəsi yoxdu. Çust­çu və başmaqçı kustarları, misgərlər, dəri aşılayanlar, kərpic kəsənlər, çox za­man mövsümə işləyən xarratlar, dülgərlər və bu kimi peşə sahibləri Göyçayda müasir mənada sənaye ocaqları yarada bilməzdilər. Şəhər ticarət və dərzi, baş­maq­çı, misgər, zərgər və bu kimi kustarların təşkil etdiyi xırda burjua təbəqəsinin yaratdığı bir mühit içərisində yaşayırdı. Onuncu ildən sonra şəhərdə bir od dəyirmanı (motorla işləyən dəyirman), bir pam­bıq zavodu tikilmişdi. Ağabəyovlara məxsus olan bu pambıq zavodunda ən çoxu 30-40 fəhlə işləyirdi. Dəyirmanda isə 10-12 nəfərdən artıq çalışmırdı. Bir-iki kustar dəri aşılayan emalatxanada 10-15 nəfər çalışırdı. Bundan başqa şəhərdə bir, ya iki kərpic və kirəmit zavodu vardı ki, burda çalışanların sayı da 20-30 adamdan yuxarı deyildi. Həm də bu müəssisələrin çoxu mövsümdən-mövsümə işləyir, təsadüfi xarakter daşıyırdılar.

Şəhərdə bağçılıq, meyvəçiliklə məşğul olanlar da az deyildi. Lakin şəhərin əsas profilini müəyyənləşdirən ticarət və kustarlıq idi. Mənim atam Mirzə İbrahim Məmməd ağa oğlu Məmmədxanov (bizim köhnə familiyamız ta qədimdən Məmmədxanovdur. Atam 1915-ci ildə öldüyündən mən gözümü açıb ata hesabı böyük kimi dayımı gördüyümdən onun Rzayev familiyasını götürmüş və sonralar yazıçılığa başladıqda Rəsul Rza imzası ilə yazmağa başlamışam) mirzəliklə bərabər ticarətlə məşğul olmuşdur.

Bizim əslimiz Həbibinin vətəni məşhur Bərgüşad kəndinin 3-4 kilometrliyindəki Çiyni kəndindəndir. Bu kənd Bərgüşad çayının üstündə Boyat və indiki Kirov kəndlərinin arasında yerləşmişdir.

 

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları