Xatirələr

 


Rəsul Rza və müasirləri


Hüseyn Abbaszadə “İki böyük sənətkar”

Qara Qarayevlə Rəsul Rza çoxdan dost idilər. Bir sənətkar kimi onların yaradıcılıq orijinallığında da, sənətə münasibətlərində də, dünyagörüşlərində də yaxın cəhətlər çox idi. Qara Rəsuldan səkkiz yaş cavan olsa da, onlarınkı tuturdu. Bu da maraqlı idi ki, o, ilk irihəcmli vokal-simfonik əsərinin — "Könül mahnısı" adlı xor, simfonik orkestr və rəqs ansamblı üçün kantatasını Rəsul Rzanın sözlərinə yazmışdı.

Altmışıncı illərdə Rəsul müəllim Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası baş redaksiyasının rəhbəri idi, mən — "Ədəbiyyat və incəsənət' qəzetinin baş redaktoru, işlə əlaqədar herdən görüşürdük, ya mən ensiklopediya idarəsinə, Rəsul müəllimin yanına gəlirdim, ya da o bizim redaksiyaya gəlirdi. Onu da deyim ki Rəsul müəllimin redaksiyaya hər gəlişi əməkdaşlar arasında xoş əhvall-ruhiyyə yaradırdı. Adil Babayev, Qabil, Emin Mahmudov, İsa İsmayılzadə və başqaları Rəsul müəllimin başına toplaşır, onun söhbətlərinə qulaq asırdıq.

Onda Qara Qarayevin kamera orkestri üçün "Üçüncü simfoniya"sı Moskvada təzə ifa olunmuşdu. Bu əsər musiqiçilər və geniş bədii ictimaiyyət arasında böyük maraq doğurmuşdu. Qəzet və jurnallarda çıxan meqalelərdə ondan bəhs olunur, yığıncaqlarda ondan danışılırdı. Böyük əksəriyyətin fikri bu idi ki, Üçüncü simfoniya müasir dünya simfonik musiqisində yeni bir mərhələdir. Bu əsər Qara Qarayevin yeni, böyük yaradıcılıq uğurudur. Onu da xatırladım ki, "Üçüncü simfoniya"nın yazılışındakı mürəkkəblikdən, bəstəkarın yeniliklərin-dən, "həddindən artıq" texnikaya uymasından və əsərin ifa üçün çətin olmasından narazılıq eləyənlər də vardı. Xoşbəxtlikdən belələri az idi.

Rəsul Rza Üçüncü simfoniyanın çox sevirdi. Və onu milli musiqimizin incilərindən biri hesab edirdi. Fəxr edirdi ki, onun bəstəkar dostu belə bir misilsiz sənət əsəri yaradıb.

1967-ci ildə Azərbaycan musiqi ictimaiyyəti "Üçüncü simfoniya"nı Lenin mükafatına təqdim eləmişdi. Biz redaksiyada bu münasibətlə qəzetdə sənət adamlarının rəylərini verməyi qərara almışdıq. Rəsul Rza özü bizim təklifimizi gözləmədən əsər haqqında təəssüratını yazıb gətirmişdi. Məqalə "Musiqimizin prinsipial qələbəsi" adlanırdı. Müəllif ikisəhifəlık yazıda Qaranın sənətini özünəməxsus lakonik tərzdə dərindən təhlil eləyir, yaradıcılığının dürüst qiymətini verirdi.

O gün Rəsul müəllim Qaradan geniş ürəklə, iftixar hissi ilə çox danışdı. Onunla dostluqlarının otuz ile yaxın tarixi olduğunu söylədi. Və 1938-ci ildə Qara ilə "Könül mahnısı" kanlatası üzərində necə işləmələrini xatırladı.

— Onda məni filarmoniyaya təzəcə direktor qoymuşdular, — dedi

— 1938-ci ilin aprelində Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti ongünlüyü keçiriləcekdi. Bərk hazırlıq gedirdi. Ongünlüyün yekun konsertində ifa olunmaq üçün təntənəli bir kantata yazmağı Qara ilə mənə tapşırmışdılar. Qaranın iyirmi yaşı vardı. Bakı konservatoriyasının tələbəsi idi. Hələ Moskvaya oxumağa getməmişdi. Üzeyir bəyin sinfində də Azərbaycan xalq musiqisinin əsaslarını öyrənirdi, həm də, konservatoriyanın nəzrində olan Bülbülün rəhbərlik elədiyi elmi-tədqiqat musiqi folkloru kabinetinin işində iştirak edirdi. Xalq musiqisine, aşıq sənətinə. aşıq havalarına dərin maraq göstərirdi. Yayda xalq musiqisini toplamaq üçün Şəkiye gedən ekspedisiyaya rəhbərlik eləmişdi. Hələ də o seferin təsiri altında idi. Xeyli xalq mahnısı, aşıq havası yazıb gətirmişdi. Qara Üzeyir Hacıbəyovun əsərlerində xalq musiqisindən, muğamlardan ustalıqla istifadə etməsindən heyrətlə danışırdı. "Koroğlu" operasnın musiqisinə heyran idi. Deyirdi ki, kim milli opera yazmaq istəyirsə, Üzeyir Hacıbəyovdan çox şey öyrənə bilər. Onun yaradıcılığı gənc bəstəkarlar üçün böyük məktəbdir. Xalq musiqisindən necə bəhrələnmək məktəbi, milli mədəniyyətə dərindən yiyələnmək məktəbi.

Qara Qarayev kantata üzərində həvəslə işləyirdi. Şəkidən ekspedisiya vaxtı yazıb gətirdiyi aşıq havalarından, xalq musiqisi nümunələrindən istifadə edirdi. Deyirdi ki, "Koroğlu" operasında Üzeyir bəy simfonik orkestrin heyətinə tar əlavə eləyib. Bu da orkestrin Azərbaycan musiqisinin ifası zamanı daha gözəl və dolğun səslənməsini xeyli yaxşlışdırır, Mən də "Könülmahnısı"nın partiturasına tar salmışam. Kantata ongünlüyün yekun konsertində ifa olundu. Dinləyicilər, mütəxəssislər onu hərarətlə qarşıladılar. Mərkəzi mətbuat "Könül mahnısı"nı yüksək qiymətləndirdi. Qaranın Moskvadakı bu uğuru məni çox sevindirdi. İlk tanışlığımızdan mən bu qənaətə gəldim ki, Qara Qarayevin şəxsində Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan medəniyyətinə böyük bir sənətkar gəlib, o, ciddi və dərin zəkaya malik bir insandır. Qara ilə bir yerdə olmaq, onıınla yaradıcılıq əməkdaşlığı eləmək adama ləzzət verir. Hiss eləyirsən ki, səninlə ünsiyyətdə olan böyük sənət eşqi ilə yanan senətkardır. Qara tapdanmış yolla getməyi, başqasının haçansa, hansı əsərindəsə dediyini təkrar eləməyi xoşlamır. Hər dəfə yeni əsərində dinləyiciyə nəsə təzə bir söz deməyi, bədii təfəkkürün yeni bir aləmini açmağı qarşısına məqsəd qoyur. Buna görə də bir əsəri o birinə oxşamır. Qaranın əsərləri təkcə Azərbaycan musiqisini yox, ümumsovet, eləcə də dünya musiqisini zənginləşdirir. Bu musiqiyə qulaq asanda uzun zaman təsiri altında olursan. Həyat haqqında, bəşərin taleyi haqqında düşünməyə başlayırsan. Əsl sənətin, ulu sənətkarın adi yaradıcılardan fərqi bundadır...

0 gün Rəsul müəllim Qaradan çox danışdı. Biz ona diqqətlə qulaq asdıqca dərk eləyirdik ki, böyük şair öz müasiri, yaxın dostunun yaradıcılığını müntəzəm izləyir və mükəmməl bilir.

Öz mədəniyyət tariximizdən, başqa xalqların mədəniyyət tarixindən bilirik ki, müxtəlif dövrlərdə eyni vaxtda yaşayıb-yaradan görkəmli rəssamlar, yazıçılar, bəstəkarlar, artistlər yaxın dost olublar. Və bu dostluq həmin sənətkarların həyatında, həm də bədii fikir tarixində dərin iz qoymuşdur. Mən Qara Qarayevlə Rəsul Rzanın dostluğunu belə dostluqlardan hesab edirəm.

1970-ci ildə Rəsul Rzanın anadan olmasının altmış illiyini qeyd eləməyə hazırlaşırdıq. "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti də bu münasibətlə bir sıra məqalə verməyi planlaşdırmışdı. Məqalə yazacaq müəlliflərin siyahısında Q.Qarayevin adı yox idi. O günlərdə katibə gəlib dedi ki, Qara Qarayev zəng çalıb sizi istəyir. Mən dəstəyi qaldırıb hay verdim. O salamlaşıb dedi:

— Rəsul haqqında balaca bir məqalə yazmışam. Yəqin ki, onun altmış illiyini qeyd edəcəksiniz. Əgər istəsəniz onu sizə göndərə bilərəın.

Dedim:

— Qara müəllim, istəmək nədir, xahiş edirik. O məqaləni bizə versəniz sizə minnətdar olarıq.

İki səhifə yarımlıq bu məqalə "Polifonik poeziya" adlanırdı. Məqalənin adından bilinirdi ki, onu musiqiçi yazıb. Qara yazısına məhz belə ad qoymalı idi. Bu başlıq, yəni "Polifonik poeziya" Rəsul Rza poeziyasının mahiyyətini çox doğru ifadə edirdi. Qara, məqalədə Rəsul ilə dostluqlarının tarixindən, şairin sözlərinə yazdığı "Kömül mahnısı" kantatasını, "Lenin” plakat oratoriyasının yaranması və hər iki əsərin uğurunda Rəsulun da payı olmasının səmimiyyətlə etiraf edir, onun yaradıcılığını yüksək qiymətləndirirdi.

Qaranın bu məqaləsini oxuya-oxuya Rəsulun hələ üç il əvvəl "Üçüncü simfoniya" haqqında "Musiqimizin prinsipial qələbəsi" məqaləsini xatırlayırdım. Şairlə bəstəkar bir-birinin yaradıcılığını necə də dərindən duyur, başa düşür, qədirqiymətini bilirdi. Hər iki sənətkar əllərinə qə-ləm aldığı gündən ömürlərinin axınına kimi rahat durmur, daim axtarışlar aparır, hərəsi öz sahəsində — Rəsul poeziyada, Qara musiqidə yeni söz demək, sənətin əlçatmaz zirvələrinə yeni cığırlar açmaq eşqi ilə yanırdı. Qaranın bu qanadlı sözlərini onların hər ikisinə aid eləmək olar. "Sənətkarları gəmilərə bənzətmək olar: bəziləri geniş, intəhasız, qasırğalı, nəhəng işə — yeni dənizlərə sarı üz tutub gedir, o biriləri isə qasırğa və təhlükədən uzaq olan bir limanda lövler salıb dururlar".

"Polifonik poeziya" məqaləsi "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetinin 1970-ci il, 14 iyul tarixli nömrəsində Rəsul Rzanın yubileyinə həsr edilmiş səhifələrdə dərc olundu. Bu da əlamətdar idi ki, Azərbaycan mədəniyyətinin başqa bir böyük sənətkarı — rəssam Tahir Salahov sevimli şairin altmış illiyinə bizim qəzet üçün şəklini çəkib göndərmişdi. Portret qəzetin birinci səhifəsini başa-baş tutdu. Tahir Salahov yaradıcılıq üslubu ilə Rəsul Rzanın poeziyasına və Qara Qarayevin musiqisinə çox yaxın sənətkardır. O, 1960-cı ildə Qaranın bir çox ölkələrin sərgi salonunda uğurla nümayiş etdirilmiş məşhur portretini yaratmışdı. Və o vaxt Rəsul Rzanın portreti üzərində işləyirdi (onu 1971-ci ildə tamamladı). İlhamla çəkilmiş hər iki portret müasir dünya rəngkarlıq sənətinin gözəl əsərlərindəndir.

Rəsul Rza 1981-ci ildə aprelin 1-də qəflətən vəfat elədi. Eşitdiyimə görə, bu acı xəbər xəstə yatağında olan Qaranı bərk sarsıtmışdı. O, ürəkağrısı ilə Bakıya belə bir teleqram göndərmişdi: "Şərq xalqlarının parlaq poeziya ulduzu söndü. Boyük şairin və insanın böyük, xeyirxah ürəyi susdu. Azərbaycan xalqının -mədəniyyətinə əlacolunmaz ilgi üz verdi, onun dostları yetim qaldı. Əlvida, Rasul! Əlvida! Əlvida!.. "

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları