Xatirələr

 


Kənardan baxış


Mixail Dudin “R.Rzanın poeziyada görkəmli yeri vardır”

Rəsul Rzanın yalnız Azərbaycan poeziyasında deyil, bütün sovet poeziyasının çoxmillətli ailəsində görkəmli yeri vardır. 0, yaradıcılığa Mayakovskinin ardıcılı kimi başlamış, poeziyaya bu yüksək vətəndaşlıqla daxil olmuş və lirika müdrikliyinə gəlib çıxmışdır. Haçansa, təxminən 30 il bundan qabaq onun poemasmı rus dilinə çevirmək mənə müyəssər oldu. O zaman mən Rəsul Rza yaradıcılığının, poeziyasının iki istiqamətini, iki xüsusiyyətini başa düşdüm. Birincisi o öz yaradıcılığında epik başlanğıcla şerin lirik quruluşunu çox orijinal şəkildə birləşdirə bilir. İkincisi o, eyni cür Şərq şerinin əlvanlığıyla rus poeziyasının təmkinli ehtirasını da birləşdirməyi bacarır. O, buna nail olur. Rəsul Rza yalnız Azərbaycan poeziyasına, yalnız öz doğma dilinin inkişafına sədaqətlə xidmət etməklə kifayətlənmir. O, həm də bizim bütün sovet poeziyamızın qardaşlığına sədaqətlə xidmət göstərir və bu poeziyada öz ləyaqətli yerini tutur.

Mərkəzi Televiziyanın

R.Rzanın 70 illiyinə həsr otunmuş verilişində çıxışı,

I9may, 1980.

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları