Xatirələr

 


Xatirələr


Nigar Rəfibəyli “Rəsulun məktubları”

İnsan yaşa dolduqca xatirələr aləmində yaşamağa başlayır, irəlidən çox geriyə baxır, keçən ömrün uzaq səhifələrini gözdən keçirir. Otuz üç il bərabər ömür sürdüyüm Rəsul Rza ilə keçən günlərimi vərəqlərkən aydın bir həqiqət diqqəti cəlb edir: bütün bu ağır və yüngül, sevincli və sevincsiz, kədərli və bayramlı keçən günlərdə, bizim xalqdan ayrı heç bir sevincimiz, xalqdan ayrı heç bir qəmimiz olmamışdır. Xalq həyatı ilə yaşamış, onunla nəfəs almış, ən ağır günlərdə xalqın dərdinə şərik olmuşuq, xalqın həyəcan və arzuları ilə yaşamışıq.

"Ulduz" jurnalı redaksiyasının xahişi ilə Rəsul Rzanın müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif yerlərdən mənə yazdığı məktublardan bəzi parçaları sevimli oxuculara təqdim etməyi məqsədəuyğun sayıram. Rəsul Kerçdən göndərdiyi 1942-ci il, 28 mart tarixli məktubunda yazırdı:

"Nigara! Yenə də ulduzlara baxdım, səni andım, sən ulduzlu gecələri çox sevirdin. Buranın mavi, dərin səmaları, aylı gecələri var. Gözlərimi yumub dənizin əsrarlı söhbətini dinləyirəm. O nələr danışır. Bu qəzəbli qocanın kədərli əfsanələrini eşitdıkcə onun əbədiyyətlə bağlı ömrünə həsəd aparıram. O nələr görmüş, nələrin şahidi olmuş... Qulağıma gələn pıçıltılar qırılmış arzulardan, insanların kinindən, fəryadsız, həzin təəssüfündən ağır hekayətlər anladır. Gözlərimii açıram, ulduzlar axır, boşluqlara doğru axıb gedir.

Dünyanın əzabından qurtarmaq, yarasından qan axan ana torpaqların yarasını bağlamaq lazımdır. İnsanların əlindən alınmış yaşamaq, düşünmək, sevmək, gülmək haqqını qaytarmaq lazımdır. İnsanlar ağız dolusu gülə bilmək üçün göz yaşı və fəryad içindən keçməlidirlər. Qan bulaqlarını qurutmaq üçün tökülən qanlar əbəs deyil. Bu həyatın sərt və acı həqiqətidir.

Nigara! Hardansa yaz qoxusu gəlir. Dənizin buzları ərimiş, quzu yunu buludlar üfüqlərdən dağılmışlar. Beş gün əvvəl cəbhədə idim. Bir gün gələr çəhrayı süfrənin başında oturub bu günlərin müdhiş həqiqətindən danışarıq, balaca oğlumuz, mənim Anar balam dizlərimə dırmaşar; mən ona gördüyüm həqiqətdən bir parça söylərəm. Mən ona bir dərədə güllələnmiş yeddi min adamın qayalarda səslənən iniltisindən birparça, ancaq kiçik birparça danışaram.

Nigara! Ömumiyyətlə, müharibə fəlakətdir. Böyük, sonsuz, dəhşətli, bütün xəyal və təsəvvürlərdən daha qorxunc birfəlakətdir.

Qəribə deyilmi, burada insan həyatı daha inadla sevməyə başlayır, bütün əziyyətlər, bütün əzablar həyatın munis çöhrəsini örtə bilmir, onu insanların gözündən salmır"

Yenə də Kerçdən 1942-ci il, 14 fevral tarixli məktubunda yazırdı:

"Nigar bala!

Şiddətli dolu vurmıış taxıl görmüsənmi? Orda-burda baş qaldıran sünbüllər, tarlanın xarabazarlığında nə qədər qəribə və həzin görünür. Çay suları illər boyu daş qayanın altını oyur və bir gün şiddətli bir yağmıırdan sonra gələn giiclü sel son zərbəni vurur, qaya uçur, parça-parça daşlar dərəni doldurur.

Bəlkə uşaqlığında Gəncədə görmüş olasan, bir səhər ayılanda bağçanın çiçəklərini torpağa batmış, güllərin, ağacların budağı sınmış, ləkləri pozulmuş, xırda kərpic qırığı tökülmüş yolları çala-çuxur görürsən.... Gecə bağçaya soxulmuş bir sürü mal onu elə bir günə salır.

Bura canavar sürüsünə rast gəlmiş və möcüzə nəticəsində qurtarıb sağ qalmış adama oxşayır. Bu adamı təsəvvür et. Onun qolu, qılçası gəmirilmiş, üzü iti caynaqlarla cırıq-cırıq edilmiş, başının tükləri qana bulaşmış. Birinci baxışda bunun insanmı, cansız bir cisimmi olduğunu müəyyən etmək çox çətindir. Qalan binalardan sağ şüşəlisi yoxdur. Torpaq və daş yığınlarının altmdan çarpayının bir tərəfi görünür, yanmış evin qapısında palçığa batmış uşaq oyuncağı, dəmirpilləkənin yanında delik - deşik olmuş papaq görmək olur. Gecdir küçəyə çıxanda adama eh gəlir ki, bütün dünyanın qaranlıq yeri buradadır. Zülmət o qədər kəsifdir ki, ixtiyarsız ağaca, daşa deyil, bu zülmətin özünə deyib əzilməkdən, yaralanmaqdan qorxursan.

Gündüz gördüyümüz insan, insandır. Sən heç bir zaman bu qədər bir-birinə bənzəyən insanın olduğunu təsəvvürünə gətirə bilməzsən. Bildiyin palçıq məftunu burda tamamilə başqa mündəricəyə malikdir. Buralar palçıqdır desəm, sənə heç bir şey deməmiş olaram. Şəhərin içi dizə qədər çıxan qara bir maye ilə doludur. Bəlkə də bu palçıqdır, lakin insanları, atları, arabaları, ağacları, daşları boyayan bu qara həllinin nə əvvəli, nə də axırı var.

Ayaqlar uzun illər sahil sularında qalıb balıq qulağı qatları ilə bürünən qayalar kimi bu yapışqan torpaqlardan yük götürür. Iri nar boyda daşlar belə birpalçıq deyilən saqqızla bərabər insanın ayağından sallanır, nəhayət ayağını qaldırmaqdan aciz qalaraq ixtiyarsız əllərini işə salır, özünü səxavətli torpağın bol hədiyyəsindən qurtarmağa başlayırsan.

Bütün bunlara baxmayaraq gəldiyimdən peşman deyiləm. Doğrusunu istəsən, bu səfər olmasaydı, bəlkə də mən dolğun və gərgin bir həyat təcrübəsindən məhrum olardım. Lampanın şüşəsi yoxdur. Belə lampa üçün həsrət çəkənlər var. Ordunu — o böyük və mürəkkəb orqanizmi təşkil və təmin etmək kimi çətin işə baxmayaraq, təchizat işi nisbətən yaxşı qurulmuşdur. Kifayət qədər ərzaq var. Burda düşmənlərin nələr etdiyini sənə yazmaqla izah edə bilmərəm. Onlan ancaq demək, danışmaq olar. Şəhər indi yavaş-yavaş canlanır, get-gedə əhalinin sayı artır, mağazalar açılmağa başlayır, həyat öz yoluna düşür.

Əgər Anarın doğum gününə gələ bilməsəm, rica edirəm, mütləq o günü keçirin. Cijimə mənim adımdan de ki, martın 14-nü boş qoymasın. Özünüz də olsa yığılın, Anarımı yaxşıca sevindirin. Mən evdə olmasam da mənimçün bir stul ayırın, qoyun boş qalsın. Mən xəyalımda o məclisdə iştirak edəcəyəm.

Selvinski burdadır. Danışmışıq, bir-birimizi tərcümə edəcəyik. Hələlik o mənim "Bəxtiyar" şerimi tərcümə etmişdir. Sənə göndərdiyim deyil, təzə bir "Bəxtiyar " yazmışam:
Külək qarı sapəter, Bəxtiyar,
Ağ geyinib təpələr, Bəxtiyar,
Kaman çalan kimdir o, Bəxtiyar,
Küləkdi, ya simdi o, Bəxtiyar.


Əgər sabah qurtara bülsəm Əhməd Cəmil ilə göndərəcəyəm. "Ədəbiyyat qəzeti"nə versin. Qurtarmasam sonra göndərəcəyəm. Burda gündüz işləmək Anarın dörd yaşı tamam olurdu (N.R.) mümkün deyil . Bu gün bir şüşə tapmışıq. Ancaq lampanın piltəsi yoxdur. Bəlkə sabah piltə də tapdıq, onda bəy balası kimi dolanacağam".

1936—37-ci illərdə İspaniya xalqı faşizm rejimi ilə ölüm-dirim mübarizəsinə girişmişdi. Dünyanın hər tərəfindən azadlıq və tərəqqi sevən adamlar İspaniyanın azadlıq uğrunda apardığı mübarizəni təqdir edir, ona hər cür maddi və mənəvi yardım göstərməkdən çəkinmirdilər. Azərbaycan şairləri İspaniyada faşizmə qarşı gedən qızğın döyüşlərə biganə qalmamış, ehtiraslı şerlər, poemalar yazmışdılar.

Sovet Ittifaqı özünəməxsus bir humanizmlə İspaniyada cəbhələrdə ata-anasını itirmiş uşaqları qəbul edir, onları qayğı ilə bəsləyib böyüdürdü.

Həmin illərdə Rəsul Yaltaya istirahətə getmişdi. Ordan yazdığı məktubdan bir parçanı da oxuculara təqdim etmək istəyirəm:

"Ayın 27-də burda istirahət edən yazıçı Marşakla bərabər Misxora pionerlərinin istirahət evinə getmişdim: Orda ispan balaları vardı. Onların içində bir nəfər Inqalesio adlı uşaq vardı. Onu mən yazı ilə təsvir edə bilməyəcəyəm. Onun gözlərində olan həsrət və ələm buludlarını görmək lazımdır. Mən sənə yaxşı bəlli olan qabalığıma salıb bu sualın nə kimi dramatik cavabı ola biləcəyini düşünmədən "Evinizə məktub yazırsanmı.?.." — deyə sordum. Cavabında zavallı cocuğun gözləri dolaraq: — "Yox, — dedi, — bizimkilərin harada olduğunu bilmirəm ". Bəlkə də bu uşaq heç bir zaman öz anasını (alası cəbhədə ölmüşdü), bacı-qardaşını görməyəcək".

(1938-ci il, 2/Xl. Krım, Yalta).

Rəsulun həyat məsələlərinə, sənətə, ədəbiyyata, şerə aid yazdığı məktublar çoxdur. Gələcəkdə ömür möhlət versə bu məktubları səliqəyə salıb vaxtaşırı mətbuat səhifələrində çap etdirməyi, bu məktublar vasitəsilə yaxın keçmişdəki həyatımızla gənc nəsli tanış etməyi özümə borc bilirəm.

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları