Xatirələr

 


Xatirələr


Rüstəm İbrahimbəyov “Başgirləmək məharətinin əksinə”

İnsanı öldürə bilməyən sınaqlar onu bərkidir. Gəncliyi otuzuncu illərə və ya müharibə illərinə düşən valideynlərimiz onları hər gün ya öldürən, ya da bərkidən bir həyat yaşamışlar. Mənim nəslimin nümayəndələri də kifayət qədər bərkimişlər. Çoxumuz sağ qalma sənətinə yiyələndiyimizdən özünüqoruma instinkti, başgirləmək məharəti bizdən güclü olanları və xüsusilə də hakimiyyətdə olanlara etirazımızı bildirmək istəyini həmişə əzib məhv edib.

Bir başqasını müdafiə etməklə öz həyatını mürəkkəbləşdirməyə qabil olan adamların sayı get-gedə azalır.

Həyat bizi nəsildən-nəslə bərkidərək, konfliktsiz yaşamağa alışdırıb. Və sakit yaşamaq naminə ləyaqətimizi, övladlarımızın gələcəyini qurban veririk...

Əlbəttə, belə bir özünüdəyərləndirmə ilə razılaşanlar buna əks həyat tərzi keçirən, heç olmasa, bir nəfəri nümunə gətirə bilərlər. Təəssüf ki, belələrinin adı daha çox vəfat edənlər siyahısındadır. Şübhəsiz ki, bizim aramızda da özgəsinin ağrısını özününkü kimi hiss etməyə qabil olanlar olub və bu gün də var. Lakin hər kəs onların nəcib qayğısının öz üzərində hiss edə bilmir.

Bu mənada şəxsən mənim bəxtim gətirmiş, həyatımda bir neçə belə adama rast gəlmişəm. Onlardan biri Rəsul Rza idi.

Mən bu gözəl, ala gözlü, azacıq axsayan (yadımda belə qalıb) adamla cəmi bir neçə dəfə ünsiyyətdə olmuşam və demək olar ki, hər bir görüşümüz onunla bağlı idi ki, çoxdan ümumxalq məhəbbətini qazanmış görkəmli şəxsiyyət yaradıcılığa təzəcə başlayan bir ssenarist və nasirin problemlərinin həllinə vaxt sərf edirdi.

Düşünmürəm ki, onun taleyimdəki iştirakını yalnız elə o vaxtlardan Anarla dostluğumla izah etmək olar. Gözəl ata olan Rəsul Rza övladlarını sevirdi və onlarla hesablaşırdı, lakin heç kim, elə Ananın özü də ona öz fikrini qəbul etdirə bilməzdi.

0 vaxt mən bir povest, bir-iki hekayə və povestimin əsasında "Bir cənub şəhərində" fikrinin ssenarisini yazmışdım. Lakin artıq ilk filmimin taleyi Azərbaycan KP MK Bürosunun iclasında həll edilmişdi.

Altmışıncı illərin sonlarında belə müzakirənin nə ilə qurtara biləcəyini həmin illərdə yaşayanlar bilirlər. Filmə baxış zamanı qardaşım Maqsud nə yollasa MK-nın binasına girərək qaranlıqda mənə "Komsomolskaya pravda" qəzetinin nömrəsini verdi. Mən də qəzeti filmi dəstəkləyən MK-nın ideologiya üzrə katibi Cəfər Cəfərova verdim.

"Komsomolskaya pravda"da filmi tərifləyirdilər və Moskva qəzetinin sıravi tənqidçisi K.Şerbakovun reyi respublika rəhbərliyinin verəcəyi amansız qərarı yumşaltdı. Məsuliyyəti ziyalıların boynuna yükləmək üçün belə bir "müdrik" qərar qəbul edildi: görkəmli incəsənət, mədəniyyət, elm xadimlərini Dövlət Kinematoqrafıya Komitəsinə toplayıb filmi orada tənqid atəşinə tutmaq qərarına gəldilər ki, orada əl-qollarını yaxşıca aça bilsinlər. Lakin başqa cür düşünənlərə xalqın əli ilə divan tutmağın həmişə kara gələn üsulu bu dəfə keçmədi. Xeyli dərəcədə Rəsul Rzanın səyiylə gözlənilməz bir vəziyyət yarandı. Onun çıxışı müzakirənin istiqamətini müəyyən etdi və çoxlarına adətən belə vaxtlarda oyanan özünüqoruma instinktini boğmağa kömək etdi.

Artıq ilk ifadələrdən aydın oldu ki, Rəsul Rza respublika rəhbərliyinin heç də xoşuna gəlməyən mübahisəli film çəkmiş gənc adamları müdafiə etməyi özü üçün vacib saymışdı.

Filmi bütövlükdə tərifləyən Rəsul Rza onun müəlliflərini düşdüyü vəziyyətin mahiyyətini üzə çıxaran bir təmsil danışdı. Bu təmsildə, eyni zamanda, bütün dövrlərdə Sənətkar və Hakimiyyət münasibətləri obrazlı ifadəsini tapırdı.

Mənim təsfirimdə pəncəsindəki yaranın şiddətli ağrısından əzab çəkən aslanın əhvalatı o qədər də maraqlı görünməyə bilər. Lakin o zaman Azərbaycan ziyalılığının qaymaqları hakimiyyətlə bu çətin qarşıdırma vəziyyətində özlərinə bir dayaq tapmaq üçün təmsili çox böyük diqqətlə dinləyirdilər.

Aslanın ağrısı get-gedə şiddətlənirdi; günü-gündən artan irin onun hərəkət etməsinə imkan vermirdi. Öz padşahlarına kömək etmək istəyən heyvanların növbə ilə yaranı yalaması ağrını yalnız qısa müddətə yüngülləşdirirdi.

Birdən padşahın taxtına inarala yaxınlaşan cavan bir dovşan özünü qəribə aparmağa başlayır. Pəncəyə tikan batdığını görən dovşan hamı kimi yaranı yalamaq əvəzinə qəfildən tikandan yapışır.

Ağrıdan nərə çəkən aslan yarasından tikan çıxaran dovşanı sağlam pəncəsi ilə vurur. Səhərisi gün aslan sağalanda məlum olur ki, yaltaqcasına onun yarasını yalayanların deyil, aslandan zərbə yemiş biçarə dovşanın hərəkəti şəfalı imiş. Lakin artıq gec idi. Aslan hər şeyi başa düşən zaman dovşan artıq ölmüşdü. "Bir çox başqalarından fərqli olaraq öz filmində həyatımızın real problemlərine toxunmağa çalışan gənclərin ilk işini ittiham etsək bu aslana bənzətniş olmarıqmı? — Rəsul Rzanın auditoriyaya verdiyi bu sual, əlbəttə ki, qüdrət sahibi olan MK üçün nəzərdə tutulmuşdu — Kim bilir, tikanı çıxarmağa cəhd etdiklərinə görə, dəstəkləmək və təqdir etmək əvəzinə biz onlara zərbə endirsək, başlarına nələr gələ bilər?"

"Bir cənub şəhərində" filminin taleyi sadə olmadı, onun ümumxalq müzakirələri hələ uzun müddət davam etdi. Lakin Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsindəki həmin yaddaqalan müzakirədən sonra bizim üçün ən vacib olanı baş verdi". film ekranlara çıxdı və Azərbaycanda ziyalılar ilk dəfə bu işin təhlükəsindən qorxmayaraq hakim dairələrin rəyinə zidd olan fikirlərini söylədilər. Və şübhəsiz ki, Rəsul Rzanın şəxsi nüfuzu o zaman həlledici rol oynadı. Mən bu qısa və çox şəxsi olan xatirələrimi yalnız böyük şairimizə duyduğum minnətdarlıq hissinə görə bölüşmək istəmədim (Rəsul Rzanın böyük xidmətləri bütün xalqa məlumdur).

Həyatının bu epizodunu təsvir etməklə nə zamansa yaxşılıq edə bildiyim adamlara bir məqamı anlatmaq istəyirəm. Nəzərə almanızı xahiş edirəm ki, kiməsə xeyirxahlığımda həyatımın keçid mərhələsində özünüqoruma insinktini, bişgirləmək məharətini üstələyərək insanlara kömək etməyin nümunəsini göstərmiş bir şairin əli vardır.

"Zerkalo" qəzeti, 27 may, 2000

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları