Xatirələr

 


Xatirələr


Hökumə Qurbanova “Vəfa”

Səhnəyə gəldiyim 1939-cu il teatrımızın parlaq yaradıcılıq illərindən idi. Burada öz istedadları ilə səhnə sənətimizi şöhrətləndirən qüvvətli aktyorlar çıxış edirdilər; ideya-bədii və dramaturji keyfiyyətləri, tərbiyəvi təsiri ilə seçilən bir-birindən qiymətli tamaşalar oynanılırdı.

Teatr bütün yaradıcılıq səyini birləşdirib böyük sənət nümunələri yaradırdı. Belə bir vaxtda müharibə başlandı. Teatrımızın kollektivi öz işini müharibə tələbləri əsasında qurdu. İlk illərdə müharibə dövrünün hadisələrini əks etdirən əsərlər yox idi. Kollektivimiz qəhrəmanlıq pafosu ilə aşılanmış tamaşaları, klassik pyesləri oynayırdı, həm də Azərbaycan şairlərinin şerləri əsasında hazırlanmış təbliğat xarakteri daşıyan səhnəciklər, kompozisiyalar göstərilirdi. Lakin müharibə mövzulu əsərlərə böyük ehtiyac duyulurdu.Teatrımız yeni vətənpərvərlik tamaşaları yaratmağa ciddı səy göstərirdi.

Rəsul Rzanın 1943-cü ildə teatra təqdim etdiyi "Vəfa" pyesi məhz bu səyin nəticəsi idi. Əvvəla, onu deyim ki, R.Rzanın bir dramaturq kimi teatrımıza gəlişi çox sevindirici oldu. Elə ilk gündən o, teatrın kollektivi ilə yaradıcılıq ünsiyyəti yaratdı. Görkemli rejissor A.İsgəndərov əsərin baş qəhrəmanı Vəfanı mənə tapşıranda, doğrusu özümdə daxili bir narahatlıq duydum. Lakin bu, uzun sürmədi. Məşqlər üzərində iş çox ciddi, hətta həyəcanla gedirdi. Mən hiss edirdim ki, teatrımızın bütün kollektivi kimi, Rəsul Rzanı da tamaşanın təsir gücü maraqlandırırdı. Dövr çox ağır idi, neçə-neçə igid oğul və qızlarımız cəbhədə düşmənə qarşı vuruşurdu, arxa cəhədə də xalqımız igidlik göstərirdi.

Tamaşanı hazırlayarkən çalışırdıq ki, xalqın qələbəyə inamını daha da artıraq: tamaşaçılara belə bir fikir təlqin edək ki, biz haqq işi uğrunda vuruşuruq, xalqımız dəyanətli və qeyrətlidir, qələbə uzaq deyil. Qarşıda duran vəzifəmizin nə dərəcədə məsuliyyətli olduğunu bütün dərinliyi ilə dərk edirdik. Odur ki, həvəslə çalışırdıq. Mən gənc sovet qızı, prokuror Vəfanın ləyaqətini, onun mübariz keyfıyyətlərini, qəhrəmanlığını ilk plana çəkmişdim. O biri obrazlar da həm dramatik, həm də aktyorlar tərəfindən bacarıqla yaradılraışdı.

"Vəfa" tamaşasında əsas məqsəd yerinə yetirirdi. Burada xalqa, vətənə məhəbbət kimi daxili bir qüvvə səslənirdi. Arxa və ön cəbhədə vuruşan sovet adamlarının qəhərəmanlığı, vətənpərvərliyi ön plana çəkilmişdi.

Sevimli şairimiz R.Rzanın "Vəfa" pyesinin tamaşası teatrımızın ideya-bədii inkişafında öz rolunu oynadı. Burada müharibə dövrünün qəhrəmanlıqla dolu hadisələri konkret əksini tapmışdı, müharibə illərində yaranan yeni qəhrəmanların xarakterik xüsusiyyətləri təsvir olunmuşdu.

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları