Xatirələr

 


Vida sözləri


H. Sədiq “Acı xəbər”

Azərbaycanın xalq şairi Rəsul Rza fərvədin ayının 13-de (aprel ayının 1-də—red.) Bakıda vəfat etmişdir. Bu görkəmli söz ustası, bizim insanpərvər və mütərəqqi ədəbiyyatımıza yeni məzmun ilə bərabər yeni ifadə tərzi və yeni sözlər gətirmişdir. 0, müasir Azərbaycan şerinin esl mənada novator şairi idi. Onun yaradıcılığında zəhmətkeş Azərbaycan xalqının mübarizə dolu tarixi və həyatı, məşəqqəti var. Asiya və Afrika xalqlarının yaşayış və mübarizələri də şairin ilham mənbəyi olmuşdur. O, bütün şerli həyatında insanpərvər Azərbaycan ədəbiyyatının insani ideallarını və bəşəri duyğularını həyata keçirmək yolunda qələm çalmışdır. İnqilab yolunda vuruşan bütün dünya xalqlarına şer yazan və beynəlmiləlçiliklə qidalanan Rəsul Rza şeri müasir ədəbiyyat kitabımızın qürur və iftixarıdır.

Millətimizin təhsinə layiq inqilabından neçə il əvvəl onun müxtəlif xalqların taleyindən danışan gözəl şerlərindən bir neçəsini "Azərbaycan şairlərinin şerlərindən" kitabında çap etdirmişdim. Xain Rza şahın nökərləri Rəsul Rzanın şerlərinin kitaba daxil olmasına görə üç il nəşrinə mane oldular. Kitab nəşr olandan sonra da savakçılar dərhal kitabı toplayıb satışını qadağan etdilər.

İllərdən bəri öz xalqlarının mübarizə və həyatından həmişə ilham alan, zəmanəmizin böyük ruhlu, Şərq xalqlarının böyük şer ustası, mübariz Rəsul Rzanın acı ölüm xəbəri bizi də sarsıtmışdır. Onun şerli həyatını örnək arzusu ile xatirimizdə əziz saxlayacağıq.

"Inqilab yolunda"jurnalı, N12, 1981, Tehran.

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları