Electron kitabı

 

RƏSUL RZA
NİGAR RƏFİBƏYLİ
( foto- kitab)


Səni sevdirən nədir?

 

Mən hiss etdim ki, səni sevdiyim bu və ya digər məziyyətlərinə görə deyil, ona görədir ki, sən yeni həyat, yeni insan, yeni sənət uğrunda mübarizənizdə çox zaman bizə bir nümunə, bir arxa, bir köməksən. Deyirlər ki, istedadın gözəl keyfiyyətlərindən biri onun böyük və faydalı işə xidmət etməsi, onun cazibə qüvvəsi, başqaları üçün örnək ola bilməsidir. Mən xoşbəxtəm ki, dostum Rəsul Rzanın şair qəlbi, məğrur təbiəti məhz belə cazibəli və təsirlidir.

Tofiq Quliyev

 

R.Rza şerinin ən gözəl məziyyəti onun dərin insani mündəricəsindədir, müasirlərimizin coşğun aydın hissləri ilə, gərgin fikir və düşüncələri ilə aşılanmasındadır. Onun poeziyasının qəhrəmanı müasir dünyanın həyəcanları, qayğı və ehtiyacları ilə yaşayır. Məhz buna görə o, daim narahatdır, qəlbi daim çırpınır...Bu narahatlığın, bu dərin insani həyəcanın səbəbi odur ki, R.Rzanın lirik qəhrəmanı heç vaxt özünü böyük dünyadan ayırmır. O, torpaqla, insanla vəhdətdədir. Buna görə onun özü barədə “Mən torpağam, mən küləyəm, buludam, işığam, baharam” deməsi tamamilə təbii və poetikdir. Milli varlıqla, xalq həyatı ilə möhkəm bağlılıq R.Rzanın bütün əsərlərinin mühüm xüsusiyyətidir.

Səttar Bəhlulzadə

 

“Arazın o tayında” filmi çəkilərkən R.Rza, Ə.Məmmədxanlı, M.Dadaşov və mən Ərdəbilə, Şeyx Səfi məqbərəsini ziyarətə getmişdik. R.Rza məqbərədəki ornamentlərə tamaşa edib mənə məsləhət gördü ki, onlardan bəzilərinin üzünü köçürüb istifadə edim. O, musiqi ilə, rəngkarlıqla, tarixi abidələrlə çox maraqlanırdı. İstedadlı şairimizə, sevimli dostumuza həmişə sonsuz məhəbbətim olub. Moskva heykəltaraşı B.İ.Düjevdən R.Rzanın tuncdan hazırladığı büstünü alıb İncəsənət muzeyinin fonduna daxil etmişdik. R.Rzanın yaradıcılığı yalnız şer sahəsində çalışanlara deyil, bütün sənət adamlarına faydalı örnəkdir.

Kazım Kazımzadə

 

Rəsul Rzanın bir dramaturq kimi teatrımıza gəlişi çox sevindirici oldu. Elə ilk gündən o, teatrın kollektivi ilə yaradıcılıq ünsiyyəti yaratdı. Görkəmli rejissor A.İsgəndərov əsərin baş qəhrəmanı Vəfanı mənə tapşıranda, doğrusu özümdə daxili bir narahatlıq duydum. Lakin bu, uzun sürmədi. Məşqlər üzərində iş çox ciddi, hətta həyacanlı gedirdi. Mən hiss edirdim ki, teatrımızın bütün kollektivi kimi Rəsul Rzanı da tamaşanın təsir gücü maraqlandırır. Dövr çox ağır idi, neçə -neçə igid oğul və qızlarımız cəbhədə düşmənə qarşı vuruşurdu, arxa cəbhədə də xalqımız igidlik göstərirdi. Tamaşanı hazırlayarkən çalışırdıq ki, xalqın qələbəyə inamını daha da artıraq, tamaşaçılara belə bir fikir təlqin edək ki, biz haqq işi uğrunda vuruşuruq, xalqımız dəyanətli və qeyrətlidir, qələbə uzaq deyil...”Vəfa” tamaşasında əsas məqsəd yerinə yetirildi. Sevimli şairimiz Rəsul Rzanın “Vəfa” pyesinin tamaşası teatrımızın ideya-bədii inkişafında öz rolunu oynadı. Burada müharibə dövrünün qəhrəmanlıqla dolu hadisələri konkret əksini tapmışdı, müharibə illərində yaranan yeni qəhrəmanların xarakterik xüsusiyyətləri təsvir olunmuşdu.

Hökumə Qurbanova

 

Rəsul Rza, Leyla Bədirbəyli, Vladimir Qafarov Moskvada

Vəfa, sədaqət, səmimiyyət, gözəllik şairin şerlərinin əsasını təşkil edir. Şair gözəl saydığı hər şeyi həyatla, təbiətlə bağlayır. Şübhəsiz ki, bütün bu keyfiyyətlər Rəsul Rzanın şəxsi əhval-ruhiyyəsindən gələn cəhətlərdir. Poeziya gözəllikdir. Gözəllik aşiqi qəlbən də gözəl olur.

Leyla Bədirbəyli

 

Rəsul Rza Azərbaycan sovet şerinin yaradıcılarından, bütün ağırlıq və çətinliklərə dözüb bu poeziyanın inkişafı üçün yorulmadan axtarışlar aparan sənətkarlarımızdandır. Rəsulun yaradıcılığı mənə dənizi xatırladır. Bəzən mülayim, öz oynaq ləpələrini qızıl qumlar üzərinə uçuran dənizi. Bəzən coşub-daşan, qüdrətli və qəzəbli dalğaları ilə sahil qayıqlarına meydan oxuyan, hayqırıb kükrəyən dənizi. Kim bilir, bəlkə özünün dənizə bənzər təbiətindəndir ki, şair dəniz haqqında – gözəl Xəzərimiz haqqında şer silsiləsi yaratmış və bu şerlərdə biz onun özünü, sözlərini, təbiətini dənizlə həmahəng görürük. Kökü Vətən torpağından güc alan, budaqları dünyamızın, zəmanəmizin milyonlarla insanlarını düşündürən hadisələr yarpaqları ilə pöhrələnən R.Rza poeziyası sözün əsl mənasında humanist bir poeziyadır. Elə buna görədir ki, məndən Rəsul Rza haqqında iki kəlmə ürək sözü eşitmək istəyənlərə deyirəm: - Mən Rəsulun poeziyasını sevirəm.

Balaş Azəroğlu

 

Təbrizdə həyatın belə qaynar vaxtında Azərbaycanın kino naziri, şair Rəsul Rza Təbrizə gəldi. Hörmətli naziri Milli hökumətin vəzirləri, mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri qarşıladılar. Sabahısı gün onunla görüş Gülüstan bağının mədəniyyət salonunda oldu. Görüşü qocaman şair Səffət açdı. Sonra söz Rəsul Rzaya verildi. O, Azərbaycanın fəxri Təbriz şəhərini görmək arzusundan və bu gəlişindən necə məmnun olduğunu söyləyib axırda dedi: “Mənim buraya gəlişimdə məqsəd tarixdə ad qoymuş bu şəhərin və cənublu qardaşlarımızın bugünkü həyatından sənədli film çəkməkdir”. Rəsul Rza Təbrizə bu gəlişi ilə Cənubi Azərbaycanın tarixində həmişə yaşayacaq “Arazın o tayında” kimi sənədli və tarixi bir əsər yadigar verdi. İndi təbrizlilər o günləri xatırlayanda tufanlı günlərdən qoruyub saxladıqları “Arazın o tayında” filminə baxır və deyirlər: Nə yaxşı ki, bu film yadigar qaldı...Allah sənə rəhmət eləsin, böyük şair Rəsul Rza...

Balaş Azəroğlu

 

Rəsul Rza və Toğrul Nərimanbəyov Göçyayda

Son zamanlar onun şerlərini oxuyanda özümdə sanki mənəvi aclıq hiss edirəm. Müasirlik, dərin obrazlılıq, Azərbaycan poeziyasının qabaqcıl ənənələrini yaşatmaq meyli Rəsulun şerlərinin ən yaxşı xüsusiyyətləridir...Rəsul haradan, nədən yazırsa yazsın, ilk sətirlərini oxuyan kimi duyursan ki, o, Azərbaycan şairidir, bu torpağın oğludur. Bu yeri havası ilə nəfəs alır. Öz milli zəmini üzərində yüksəlmək – sənətkar üçün bundan da böyük xoşbəxtlik olarmı?

Toğrul Nərimanbəyov

 

Rəsul qələmindən savayı ümumiyyətlə istedadlı bir şəxs və bir fərd idi. Belə bir şəxsiyyətin işi, əməyi hər bir vaxt göz qabağında olub. Ona Dövlət, partiya nə tapşırırdısa – məsul vəzifə, rəhbərlik, başçılıq...- 0, həmin işin öhdəsindən məharət və bacarıqla gələrdi...Rəsul Rza həyatda, məişətdə, ailədə, yoldaşlıqda, səfərdə, eləcə də istər ölkəmizdə, istərsə də onun sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda hər bir vaxt olduğu kimi qalar və dəyişməzdi. Bu fikri, mən deyərdim, bütün onu yaxından tanıyanlar təsdiq edər. O, xarakteri etibarilə heç vaxt dəyişməzdi.

Mikayıl Abdullayev


Danış mənə Rəsul Rza necədir?
Yeni şerimizin bayraqdarından?
Azəri şerimiz yüksəlməlidir!
O, bunu düşünmür gənc yaşlarından.

Səhənd

 

1944-cü ildə “Arşın mal alan” filminin çəkilişində R.Rza nəinki bir inzibati rəhbər, həmçinin filmin bədii rəhbəri kimi bizə yaxından köməklik göstərirdi. Filmin rejissoru R.Təhmasib həmişə deyərdi: “Rəsul məndən nə qədər cavan olsa da, ağılda, bilikdə, kollektivə rəhbərlik etməkdə çox püxtələşmiş şəxsiyyətdir”. Heç yadımdan çıxmaz, 1967-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan SSR mədəniyyət günlərinin birində nümayəndə heyəti “Mosfilm” kinostudiyasına dəvət olunmuşdu...Səhnəyə bizim köhnə dostumuz Q.Aleksandrov qalxdı, o belə dedi: “Mən yaşıma və təcrübəmə görə çox rəhbərlər görmüşəm, çoxlarının rəhbərliyi altında da işləmişəm, amma kino sahəsində bacarıqlı, mükəmməl yaradıcı rəhbər məhz R.Rzanı tanıyıram. Çox xoşbəxtəm ki, 1943-cü ildə R.Rzanın rəhbərliyi altında Bakı kinostudiyasında işləmişəm. O, günləri həyatımın ən xoşbəxt günləri sayıram. Mən bu gün R.Rzanın qarşısında baş əyir və ona öz minnətdarlığımı bildirirəm”. Məlum olduğu kimi, mən kinoya operator kimi gəlmişəm. Bu gün istər bədii, istərsə də sənədli rejissorluğa keçməyimin səbəbkarı məhz R.Rzadır.

Muxtar Dadaşov

 

Ümumiyyətlə, onun fəaliyyət dairəsi genişdir və zənnimcə, başlıcası odur ki, Rəsul harda işləyirsə işləsin, özündən sonra bir iz qoyur. Obrazlı desək, o, gedəndən sonra həmişə yeri görünür. Özü gedəndən sonra həmişə yeri görünən bir adam haqqında onun gözəl bir şeri də var.

İmran Qasımov

 

Rəsul Rzanın şerləri bəzən son dərəcə incə, həssas, zərif, bəzən də amansız dərəcədə sərtdir. O, yalnız həyat hadisələrini deyil, rənglərin, səslərin, işığın, suyun, dalğaların ifadə etdiyi sevinci, kədəri duymağı və onları duyğular, düşüncələr, xəyallar və xatirələrlə bağlamağa çalışır.

Əhməd Cəmil

 

Rəsul Rza...sübut edti ki, sərbəst şer Azərbaycan poeziyasından qanunauyğun bir hadisədir, onun xüsusiyyətlərindən məharət və sənətkarlıqla istifadə edildikdə yüksək bədii nəticələrə nail olmaq mümkündür.

Məmməd Cəfər

 

Kərkükdə yaşayan azərbaycanlıları bizə Rəsul Rza tanıdıb. Böyük Nəsiminin qəbrini tapıb ora xalqımızın adından ilk gül dəstəsini qoyan da Rəsul Rza olmuşdur. Onun “Uzaq ellərin yaxın töhfələri”, “Cahana sığmayan şairin qəribə məzarı” məqalələrini həyəcansız oxumaq olmur.

Mirzağa Quluzadə

 

Hələbə çatan günün ertəsi, səhər Sovet Azərbaycanının mədəniyyət xadimlərini şəhərin mühafizi (qubernatoru) qəbul etdi. Rəsmi görüş zamanı xalq şairi Rəsul Rza Nəsimi haqqında soruşdu. Məlum oldu ki, Nəsiminin qəbri şəhərin mərkəzi küçələrindən birindədir və Hələbdə Nəsimi nəslindən olan şəxslər yaşayır. Bu xoş xəbər bizi təsirləndirdi. Qərara gəldik ki, hazırlıq görüb böyük şairin qəbrini ziyarət edək.

Mürsəl Nəcəfov

 

Əziz Rəsul! Keçən həftə mən Hələbdə Nəsiminin qəbri üstünə getmişdim və orada bu gözəl şairin məzarına Sizin qoyduğunuz əklili gördüm. Nəsimi nəslindən olan şeyx həm əklili, həm də Sizin ora gəlişiniz haqqında söhbətləri ən əziz bir xatirə kimi hifz eləyir. Bunu Sizə böyük fərəh hissiylə çatdırıram. Çünki sələflər haqqında xoş xatirə xələflər haqqında xatirələri də möhkəmləndirir. Teymurləngin Azərbaycana hücumu haqqında romanımın bir neçə səhifəsini həsr etdiyim şairin türbəsi önündə Sizin adınızla bax beləcə rastlaşdım. Ən xoş arzularımla

Sergey Borodin
Bağdad, 16 iyun, 1972

 

Rəsul poeziyasında Nazimdən gələn fəlsəfi bir duz, Nəsimidən gələn qeyrət, Füzulidən gələn insani sevgi, Sabirdən gələn öldürücü gülüş və nifrət vardır. Rəsul Rza poeziyasında Vaqif şuxluğu, Vidadi kədəri, Hadi narahatlığı vardır. Rəsul Rza klassik poeziyamızın gözəl ənənələrini davam və inkişaf etdirən əməlpərvər söz ustasıdır. Rəsul Rza bugünkü poeziyamızın canlı klassikidir.

Abbas Zamanov

 

Son zamanlarda əlimizə gəlib çatan məlumatlardan aydın olur ki, Rəsul Rza Cənubda ən çox oxunan və sevilən bir şair kimi şöhrət tapmışdır...Mənhus Məhəmməd Rza şahın dövründə hökm sürən terrorun qurbanı olan Səməd Behrəngi 1968-ci ildə gizli şəraitdə buraxdığı “Parə-parə” məcmuəsinə Rəsulun bir sıra şerlərini daxil etmişdi. Cənub mətbuatının yazdığına görə, o zaman bu şerlər oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmış, əldən-ələ keçmiş, gizli şəraitdə geniş yayılmışdı.

Abbas Zamanov

 

Millətimizin təhsinəlayiq inqilabında neçə il əvvəl Rəsul Rzanın müxtəlif xalqların taleyindən danışan gözəl şerlərindən bir neçəsini “Asari əz şüarayı Azərbaycan” (“Azərbaycan şairlərinin əsərlərindən”) kitabında çap etdirmişdim. Xain Məhəmməd Rza şahın sansurları Rəsul Rzanın şerlərinin kitaba daxil olmasına görə üç il kitaba nəşr icazəsi vermədilər. Kitab nəşr olunandan sonra da savakçılar dərhal toplayıb satışını qadağan etdilər.

Hüseyn Sadiq,
Cənubi Azərbaycan ədibi
“İnqilab yolunda” jurnalı

 

Rəsul Rza Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şerin ciddi tərəfdarlarından biri olaraq bu sahədə gözəl şerlərin müəllifi kimi tanınmış, Şimali Azərbaycanda bu yeni şer məktəbinin carçısı, hamisi və aparıcısı olmuşdur.

“Varlıq” jurnalı, N 12,
1981, Tehran

 

Rəsul Rza bilir ki, o, böyük Azərbaycan şer qalaktikasının iri, parlaq ulduzlarından biridir. Məhz bu qalaktikanın övladıdır. Oxumaq, öyrənmək, dünya sənətinin nümunələrini araşdırmaq, dünya şer–sənət nəfəsini duymaq həmişə əsl sənətkarın yaradıcılıq yolunu işiqlandırmışdır. Rəsul Rzanın yaradıcılığında dünən var, bu gün boldur, sabah da az deyildir. Sabaha baxmaq, sabahla yaşamaq əsl sənətkarın üzərinə xalqının, sənətinin, zamanının qoyduğu vəzifədir. Rəsul Rza ağıllı şairdir. Bu isə kiçik məziyyət deyildir. Rəsul Rza novatorluğunu “sərbəst” şerdə yox, sərbəst bədii idrakda görmək lazımdır, cəsarətin sərbəstliyində axtarmaq lazımdır...Təsadüfi deyildir ki, Rəsul Rza öz vətəni ilə birlikdə dünyanı dolanan, dünyada məşhur olan şairlərdəndir.

Bayram Bayramov

 

Sabir poeziyası günləri ilə bağlı iki nəfər Vətən övladı haqqında danışmadan keçinə bilmirəm. Birinci İmadəddin Nəsimi məzarını Hələbdə bizim üçün ziyarətgaha çevirən gözəl şairimiz, xalq şairi Rəsul Rzadır. O qoyub bu günlərin bünövrəsini, o başlayıb bu təntənəni, xatirələri canlandırıb, gənc nəsli, əli təzə şer qələmi tutan kövrək şairləri o aparıb Sabir dünyasına, qəbrinin ziyarətinə, Sabir vətəninin havasını bir neçə saatlığa da olsa tənəffüs etməyə, hər bahar, may ayını sonunda o gətirib bizi Sabir dərgahına...Ətirli çiçəklərlə, Sabirə layıq salamlarla, şerlərlə. Ustad qarşısında hesabat verməyə gətirib bizi. Hər il Rəsul müəllim bu çiçəklərin sayını Sabirin yaşı artdıqca artıracaqdı. Sabirə layiq mavzoley, abidə qoyulması Rəsul müəllimin ən mavi arzusudu...Sənə rəhmət olsun, məzarın nurla dolsun, Vətən çörəyi, analar anası Anan südü, Sabir dünyasından gələn şerlər təkin sənə halal olsun, Rəsul müəllim! Təəsüf ki, Zamanın keşməkeşli çağları sənin Sabir haqqında diləklərini həyata keçirməyə bizə imkan vermədi. Bu gün rəhmətlə yad etmək istədiyim ikinci şəxs ədəbiyyatımızın nümunələrini ölkələrə göndərib kitabxanalar aşdıran, Sabir dünyasına, Sabir qədəmlərinə özünün neçə-neçə xatirələr, tədqiqatlar dolu kitablarını gətirən, əzizimiz Rəsul müəllimdən sonra Sabir günlərinin təşkilatçısı professor Abbas Zamanovdur. Sənə də rəhmət olsun Abbas müəllim!

Əzizə Cəfərzadə,
(“Ədəbiyyat qəzeti”, 31 may 1996)

Rəsul Rza, Nəbi Xəzri afrikalı yazıçıyla. Moskvada Yazıçıların III Qurultayında, 1959

 

R.Rzanın şer və poemalarını oxuyanda hiss edirsən ki, müəllif həmişə narahatdır. Sənətdə narahatlıq nəcib sifətdir. Narahatçılıq – inkişafın rəhnidir. Narahatlıqla axtarış bir–birilə əkizdir. “Axtaran tapar” demişlər. R.Rza həmişə axtarır, o, sözü ancaq özü kimi deyir, heç kimi təkrar etmir, özünəməxsus ifadə, forma, obrazlar tapır. Hələ ilk yaradıcılıq illərində novator poeziyanın bayrağını yüksəklərə qaldıran R.Rza həmin bayrağı bu günə qədər şərəflə gətirmişdir.

Nəbi Xəzri

 

Şer, sənət dostları bu gün yalnız gözəl şair Rəsul Rzanın deyil, eyni zamanda ədəbi prosesə böyük tələbkarlıq və həssaslıqla yanaşan, “Mənim fikrimcə” kimi çox qiymətli kitabın müəllifi olan tənqidçi Rəsul Rzanın, uzaq-uzaq ellərdən incə-incə Kərkük bayatılarını, qərib düşmüş Nəsimi divanını sevə-sevə toplayıb Azərbaycana gətirən ədəbiyyatşünas Rəsul Rzanın, nəhayət, Mayakovski kimi zəmanəsinin qüdrətli bir şairinin zəngin irsini Azərbaycan oxucusuna layiqincə təqdim edən mütərcim Rəsul Rzanın yubileyini qeyd edirlər.

Bəkir Nəbiyev

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları