ideyasını mənə dostum Tixon Xrennikov verdi. Onun mənə hədiyyə etdiyi Sovet poeziyası kitabı məni parlaq emosionallığı, şerin ecazkar musiqisi, lirik hisslərin dərinliyi ilə cəlb etdi. Azərbaycan şairəsinin incə, həzin misralarıyla bərabər mən Anna Axmatovanın, Salomeya Nerisin, Adelina Adalisin, Dina Tereşşenkonun, Mirdza Kempenin lirik şerlərindən də is-tifadə etdim". "Bakinski raboçi" qəzetl, 10 may 1981

 

Electron kitabı

 

RƏSUL RZA
NİGAR RƏFİBƏYLİ
( foto- kitab)


Yol bitməyib. Onlar yenə qoşadırlar, yenə yol gedirlər və birgəlik yollarından biri də bu kitabdan keçir

1931-ci ildə şairə Nigar Rəfibəyli ilə tanış oldum. O zamanlar səhvən özgənin şerini onun adına çıxıb, tənqidçilər ona şiddətli atəş açmışdılar. Həm də bu tənqidi ədəbiyyata dəxli olmayan ayrı-ayrı rütbə sahibləri xeyli qızışdırırdılar. Həqiqət sonra aşkara çıxdı. Gənc şairə özünü ləyaqətlə aparırdı. Bu tənqidi məqalələrin birisinin altında başqa yoldaşlarla bərabər mənim də imzam var idi, ona görə də indi bu barədə yazmağı lazım bildim. Qəribə görünsə də, bu hadisə bizi yaxınlaşdırdı. Məlum oldu ki, Nigarla mənim ədəbiyyata və həyata olan münasibətlərimizdə ümumi nöqtələr çoxdur. Bilmirəm mən ona necə təsir bağışladım, ancaq o mənim çox xoşuma gəldı. Görünür, onun da mənə münasibəti pis deyilmiş, çünki sonralar bizim yollarımız ayrılmadı. 1937-ci il fevralın 11-də evləndik. Biz indi də ədəbi mübahisələr edir, yazdığımız şerləri, oxuduğumuz kitabları təhlil və müzakirə edirik. Ağıllı, qayğıkeş, mərd bir qadın olan şairə ilə evləndiyim üçün xoşbəxtəm. İndi mənim ən səmimi və ən amansız tənqidçim öz evimdədir.

Rəsul Rza

R. Nigar "Uğur olsun" şeri ilə öz ərlərini, qardaşlarını Vətən müharibəsi cəbhələrinə yola salan qızlarımızın, gəlinlərimizin mərd qəlbini, alicənab təbiətini nəğmə dili ilə tərənnüm etdi.

Səməd Vurğun

Nigar son zamanlarda xeyli tərəqqi göstərmişdir. Demək olar ki, onun yazdığı bir sıra şerlər tanınmış gənc şairlərimizin əsərlərindən heç də geri qalmayır. Bu əsərlərində Nigar konkret məsələlərdən bəhs edir. Onun şerlərində biz inqilabçı türk qadınının ruh yüksəkliyini, mübarizə meylini görə bilirik.

Mehdi Hüseyn
"Ədəbi döyüşlər" kitabından. 1932

Şair qız hələ gəncdir, həm həyatda, həm də öz ilhamlarında... gəncdir. Lakin şair qızın şerlərində yetkin, çılğın, özündən, gələcəyindən əmin, azad bir könlün çırpıntıları hiss olunur. Bu inqilabın azad etdiyi qadınlığın səsidir. Nigar, bu gənc qız, bu azad Azərbaycan qadınlığının bədii tərcümanı olmağa çalışır və onun adından danışır... Nigar ən gözəl hisslərini, ən incə həyəcanlarını, ruhi yaşayışlarını, intibalarını qadınlığa həsr etmişdir... Nigarın ən yaxşı və qüvvəli şerləri ilıq bir lirika ilə canlanmış şerlərdir.

Əli Nazim,
"Şair qız" məqaləsindən. 1934

 

Nigar xanım nisbətən az yazmışdır. Lakin nə yazmışsa, yüksək zövqün məhsuludur, yüksək poeziya nümunəsidir. Onun şerləri fikrin büllurluğu, niyyətin saflığı, hissiyyatın nəcibliyi və paklığı, sözün, obrazın seçilməsi, parlaqlığı etibarilə, səliqə ilə ipək sapa düzülmüş inci dənələrini xatırladır.

Mirzə İbrahimov

 

Nigar xanımın, Mirvarid Dilbazinin şerləri hind oxucuları tərəfindən sevilə-sevilə oxunur. Amrita adlı hind şairi Bakıda olarkən Nigar xanımdan onun şerlərini almış və vətənə qayıtdıqdan sonra həmin şerləri şəkli ilə birlikdə hind dilində çap etdirmişdir.

Mirzə İbrahimov,
"Hindistanda nələr gördüm"

 

Bizim hər ikimiz atadan yetim idik. Bizim hər ikimiz qeyrətli, ismətli analarımızın himayəsində böyümüşdük. Hər ikimizin anamızın adı da Cəvahir idi. Onların ürəkləri ülvi duyğuların cəvahirat xəzinəsi idi. Biz Nigar xanımla yeniyetmə yaşlarımızdan zehni əməklə məşğul idik, özümüzü yaşatmaqla yanaşı, analarımıza dayaq idik. Çətinliklərimizi bölüşürdük. Bəlkə də bizi birləşdirən, ürəklərimizi bir-birinə bağlayan da bu sonuncu səbəblər idi. Bir-birimizdən gizlin sevincimiz, kədərimiz olmazdı...

Mən Nigarı əvəzsiz, kənd günəşinin mənə bəxş etdiyi işığıyla, istisiylə dərindən sevirdim.

Nigar xanım öz dövrünün mədəni, müstəqil təbiətli, müasir dünyagörüşlü oğlu Rəsul Rza ilə tanış oldu və Rəsulu əhatə edən böyük bir kollektivin əhatəsinə düşdü. Rəsul Rza yerində sərt, yumşaq, ağıllı, tədbirli, mədəni bir gənc idi.

Nigar xanım mülayim, ağıllı-kamallı, şair xəyallı, incə məlahətli, gözəl bir qız idi.

Nigar xanım Azərbaycanda sovet dövründə uçuşa başlayan ilk qaranquşlardan biri idi. İstedadlara hərtərəfli qayğı Azərbaycan tarixini yeni bir adla zənginləşdirdi. Məhsətinin, Natəvanın, Heyran xanımın adlarına bir ad da əlavə olundu - Nigar xanım! Nigar xanımın lirik, humanist, xeyirxahlığı təbliğ edən poeziyası, şerləri ilə oxucularımız yaxşı tanışdır. Onun lirikası büllur, kövrək, ülvi duyğular lirikasıdır.

Mirvarid Dilbazi

 

Hələ 1930-cu ildə mən Karyagində orta məktəbdə oxuyarkən, o zaman Azərbaycanın partiya rəhbərlərindən Əliheydər Qarayevin "Kommunist" qəzetində "Madam Rəfibəyova və madumazel Rəfibəyova" adlı istehza və təhqirlə dolu kəskin bir məqaləsi çıxmışdı. Gözüaçıq, mətbuatla maraqlanan bir uşaq olan mən də, əlbəttə dərhal o məqaləni oxudum. Məqalədən məlum olurdu ki, Gəncədə gənc şairə Nigar xanım Rəfibəyova "Şərq və şimal" adlı bir şer yazıb və guya bu şerdə şimaldakılara, dolayısı ilə Şura hökumətinə simvolik tərzdə "düşmən" münasibətini ifadə edib... Qarayev kimi böyük vəzifə sahibinin insanlara təmənnasız xidmət edən günahsız atası güllələnmiş, ailələri, ev-eşikləri tarmar edilmiş on yeddi yaşlı yetim, kimsəsiz gənc bir qız haqqında o qədər qəddar hökmlər verməsi mənə hər şeydən əvvəl kişilik ləyaqətinə sığmayan çox alçaq bir hərəkət kimi görünürdü... Əliheydər Qarayevin "Kommunist"dəki məqaləsindən az sonra mətbuatda şair Mikayıl Rzaquluzadənin "Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinə açıq məktub"u çıxdı. Mikayıl yazırdı ki, Əliheydər Qarayevin Nigar Rəfibəyliyə isnad elədiyi o şer Nigarın deyil, onun - Mikayıl Rzaquluzadənindir. Görmədiyim, tanımadığım, adını birinci dəfə eşitdiyim Mikayıl Rzaquluzadənin surəti mənim xəyalımda alicənab bir qəhrəman, bir orta əsr rıtsarı kimi canlanırdı.

Mən Bakıya gələndə Nigar xanımla Rəsul Rza çoxdan evlənib ailə həyatı qurmuşdular. Həyatında o qədər əzablar, müsibətlər çəkmiş gənc istedadlı şairənin bu izdivacı məni sevindirirdi. Heç olmazsa onun həyatı indi sakit və təhlükəsiz idi. Əri kommunist, həm də Yazıçılar İttifaqının sədri idi.

Mən Nigar xanımı birinci dəfə 1939-cu ilin yayında Yazıçılar İttifaqının Natəvan adına klubunda gördüm. Rəsul Rza Yazıçılar İttifaqının katibi Cəfər Cəfərovla bilyard oynayırdı. Nigar xanım ucaboylu, son dəbdə ləyaqətlə geyinmiş gözəl və cazibədar gənc bir qadın idi. İlk baxışdan onun təbiətən aristokrat bir xanım olduğunu hiss edirdin. Mən o zamanlar onun söhbət zamanı hərdən gülümsəyən nəcib simasına baxaraq fikirləşirdim ki, tale təqsirsiz, məhkəməsiz güllələnmiş xalq cəfakeşi doktor Xudadat bəyin heç olmazsa köməksiz, imdadsız qalmış o gənc qızına aman vermişdirsə, demək dünyada az da olsa, ədalət varmış. Lakin onun gözlərinin dərinliyində nə isə çəkingən, ehtiyatlı bir ifadə də hiss edirdim və düşünürdüm ki, yəqin bu o əlacsız, vahiməli günlərdən qırılıb qalmış bir əlamətdir...

... Səksəninci illərin lap əvvəllərində Rəsul xəstələnmişdi və səhv etmirəmsə, Moskvaya müalicəyə getməyə hazırlaşırdı. Rəsulu yoluxmaq üçün Elçinlə birlikdə onlara getdik. Evdə Nigar xanım ilə ikisi idi. Oturub çay içdik, xeyli söhbət etdik. Rəsul gümrah idi və heç kimin ağlına gəlməzdi ki, tale təkcə Rəsulun yox, Nigar xanımın da bu dünyadakı ömürlərinə çox az möhlət qoyub. Ancaq gülüb-danışan Nigar xanımın gözlərinin dərinliyinə bir kədər, bir yorğunluq hopmuşdu və o zaman mən fikirləşdim ki, bu kədərin, bu yorğunluğun Xudadat bəyin ölümündən bu tərəfə on illiklərlə uzanan bir tarixi var.

İlyas Əfəndiyev

 

Çətindir... Gözünün qabağında qönçələnib-çiçəklənib Xalq şairi adı almış bir istedad haqqında danışmaq çox-çox çətindir! Onun on beş yaşı münasibətilə keçirilən ailə şənliyində Yusif Məmmədəliyevlə birgə iştirak edirdik. O zaman biz Gəncə Pedaqoji Texnikumunda müəllim idik. Nigar utana-utana ilk şerlərindən oxuyurdu... On beş yaşında hamı yazsa da, yazmasa da, şairdir. Amma şer də var, şer də... Yusif kimya müəllimi olsa da, şeri sevirdi və bilirdi. Mən də ki, yalnız ədəbiyyat müəllimi deyil, həm də müasir şer haqqında qızğın mübahisələrə girişən "döyüşkən" tənqidçi sayılırdım. Bununla bərabər Nigarın ilk şerləri bizi tutdu! Məhz bu şerlərə görə, ona üstüyazılı gümüşü bir qələm bağışladıq... Nigarın sonrakı fəaliyyəti göstərdi ki, Yusif də, mən də yanılmamışıq.

Ölümsüz və unudulmaz Nigar xanımın yaradıcılıq simasını öz sözləri ilə səciyyələndirib inamla deyirik ki, onun yaradıcılığı - ürək məşəli - şerimizin üfüqlərində daim parlayıb ucalacaq, gələcək nəsillər ondan nur və ilham alacaqdır!

Mikayıl Rzaquluzadə

 

Təbiət ona insan səadətini bol-bol verib. Gözəl ilham, qabiliyyətli övladlar. Rəsul kimi həyat yoldaşı. Bununla belə deməliyəm ki, Rəsul Rza kimi bir şairərlə ömür sürmək gözəl olduğu qədər də çətindir. Şair nazına, ərkinə dözmək sizə zarafat gəlməsin. Onun qayğısını çəkmək özü elə böyük bir əməkdir. Bir də üstəlik özün şair olasan. Evində ən tələbkar, yüksək zövqə malik olan ər və oğul. Özünüz düşünün, onun hər şerinə evin içində tələbkar oxucular qiymət verməli olur. Bütün bunlardan başqa deməliyəm ki, qadın həyatı analıq, evdarlıqla əlaqədar olduğu üçün onun yaradıcılıqla məşğul olması bir qədər də çətindir.

Nigar Rəfibəyli övladlarını dərin məhəbbətlə sevən ana surəti yaradarkən, heç də övladları balağına tikib, dizinin dibində oturtmaq istəyən və bunu məhəbbət adlandıran anaları nümunə almır. O, istəyir ki, onun övladları insanlara səadət gətirsin, uzaq ellərə işıq aparsın, ehtiyacı olanlara yardım göstərsin, bir sözlə, cəmiyyət üçün faydalı insanlar olsunlar.

Əzizə Cəfərzadə

 

Vaxtilə Nigar Rəfibəylinin "Şerli, nəğməli xalqım" adlı yazısı çıxıb. Unudulmaz şairəmiz həmin yazıda Mehdi Hüseynin bir fikrini yada salır: "Yaxşı şer oxuyan qadın səsindən təsirli bir səs eşitməmişəm". O yazıda Nigar xanım bu fikri ayrı münasibətlə xatırlayıb. Ancaq sanki o sözlər elə özü haqqında deyilib. Şer oxuyan Nigar Rəfibəylini dinləmisinizmi? Bu məhrəm, bu səmimi səsin doğmalığında ən adi sözlər də şirinləşir, kövrək, həssas, ürəkdən qopub ürəyə dönən bir nəğməyə bənzəyir. İnsanların səslərilə özləri arasında nə qəribə oxşarlıq, uyarlıq var. Bu səs - gənc Nigar Rəfibəylinin həzin səsi 1930-cu illər Bakısının qaynar, mübarizəli, ümidli ədəbi mühitindən gəldi. Çöhrəsindən şəfqət, səsindən hərarət yağan, misraları odlu bir ilhamla çağlayan bu cavan şairəni oxuyanlar gördülər ki, onun hər şeri bir təranədi. Və gənc Nigarın şerindəki nəğməliliyi hamıdan daha əvvəl Üzeyir bəyin sərraf gözləri seçdi. Bir gün istəkli tələbələrindən Ədilə Hüseynzadəni yanına çağırır. Ona Nigar Rəfibəylinin sual-cavab şəklində yazılmış bir şerini təqdim edir. Görünür özü bu şerə mahnı yazmağı düşünürmüş. Beləcə Üzeyir bəy o nəğmənin sevincini gənc tələbəsinə bağışlayır.

Rafael Hüseynov

Daha mən telefonla zəng edib bu təkrarsız, sehirli səsi eşitməyəcəm - bu fikir ürəyimi ağrı ilə doldurur.

Nigar! Gözəl Azərbaycan qadınına bəxş edilmiş gözəl Azərbaycan adı!

Onun surətini çəkmək üçün mən rəssam olmaq istərdim. Amma hamını valeh edən o gözəl səsi - Nigarın səsini necə çəkmək olar? İnsanı hər şeydən əvvəl onun üzü və səsi ovsunlayırdı. Bunlar şairin şəxsiyyətinin, qəlbinin və poetik varlığının ifadəsi idi. Blokun gözəl bir sözü var: "Poeziya bütövün yalnız bir hissəsidir, şəxsiyyət sənətkardan yüksəkdir". Bu sözlərdə N. Rəfibəylinin poeziyası ilə qəribə bir uyğunluq vardır. Daxilən Nigarın həyatı, təbiəti, şəxsiyyəti yaradıcılığından zəngindir. Nigar qadın idi, Azərbaycan qadını. Təbiət ona nadir bədii istedad əta etdiyi kimi, yüksək analıq hissi də bəxş etmişdi, həm də tale onu Rəsul Rza kimi qeyri-adi insanla rastlaşdırmışdı. Nigarın zərif qəlbi sanki üç yerə parçalanmalı idi - məhəbbət, analıq hissi, poeziya. Bütün ömrü boyu qismətinə düşmüş bu üç təbii hissi bölüşdürmüş, böyük məharətlə və ehtiramla onların arasında ahəng yaratmışdı.

Gülrux Əlibəyova

 

Nigar Rəfibəyli yaradıcılıq aləminə atıldığı lap birinci gündən poeziyanın məqsəd və amalını insanlara xidmətdə görmüş, istər epik, istərsə də rübabi şerlərində insanları səadətə, işığa çağıran idealları təsvir və tərənnüm etmişdir. Nigar Rəfibəyli yurdunun azadlığı uğrunda vuruşan ərəb qızı Cəmiləni də, ispan qızı Dolores İbarurini də, cəbhələrə oğul, ər, sevgili yola salmış etibarlı Azərbaycan qadın və qızlarını da eyni məhəbbət və ehtirasla tərənnüm edir.

Əliağa Kürçaylı

 

Hörmətli Nigar xanım!

Keçən il sizin təzə şerlərinizi mən bir oxudum, sevindim. Bir oxudum valeh oldum, bir də oxudum, sözün əsl mənasında heyrətləndim. Nəzərə alsaq ki, heyrətə gətirmək əsl şerin əzəli və əbədi bir qanunudur, mənim keçirdiyim hisslər sizə aydın olar. Siz bizim görkəmli şairlərimizdənsiniz. Sizin böyük həyat təcrübəniz və mənalı poeziya yolunuz var. Bu, həqiqi şairin keçdiyi ləyaqətli bir yoldur...

Hörmətlə, Nəbi Xəzri
"Ədəbiyyat və incəsənət" qəzeti,
24 fevral 1979

 

Nigar xanım ilə Rəsulu... ülvi məhəbbət birləşdirirdi. Onlar dünyanın nemətlərini birlikdə dadır, birlikdə musiqiyə qulaq asır, toylara, dostların ziyafətlərinə, teatrlara, uzaq ölkələrə səyahətə birlikdə gedirdilər. Lakin hərə öz yazı masasının arxasına keçib qələmi götürdükdə sanki ayrılırdılar. Çünki hərənin özünəməxsus dəst-xətti vardı.

Nigar Rəfibəyli son dərəcə mülayim, kövrək qəlbli bir insan idi. O, həyatda adamları bir-birilə dost və mehriban görmək istəyirdi. Bəzən Rəsul Rza hissiyyatın kəməndinə düşəndə Nigar xanım onun əlindən tutub sakitləşdirirdi. Sərt təbiətli Rəsul heç vaxt onun sözündən çıxmazdı.

Abbas Zamanov

 

Mən, Nigar Rəfibəylinin şerlərini ilk dəfə oxuyanda məktəbli idim. Sonra müharibə illərində onun vətənin igid oğul və qızlarını ana yurdun müdafiəsində qəhrəmanlıq göstərməyə çağıran, faşist işğalçılarını şairə qəlbindən doğan qəzəb atəşinə tutan şerlərini Təbrizdə oxumuşam.

Nigar Rəfibəyli Azərbaycan ədəbiyyatında öz səsi, sözü olan şairədir. Poeziyası ilk oxunuşdan insanın qəlbinə yol tapan kövrək, lakin davamlı, oxucusunu uzun müddət təsir altında saxlamağı bacaran poeziyadır. "Mətbəx şerləri"ni bir dəfə oxuyan ömür boyu unutmaz. Nigar xanım Azərbaycan poeziyasının elə işıqlı ulduzlarındandır ki, o, həmişə sənət aləmində görünəcəkdir.

Balaş Azəroğlu

 

Gözəl Azərbaycan şairəsi Nigar Rəfibəylinin "Əlvida" şeri italyan bəstəkarı Franko Maninin yazdığı "Məhəbbətin təntənəsi" adlı kantatanın tərkib hissəsi oldu. Bu maraqlı əsər Sovet paytaxtında keçirilən Birinci beynəlxalq musiqi festivalında uğurla səsləndi. F.Manino deyir: Bu əsərin ideyasını mənə dostum Tixon Xrennikov verdi. Onun mənə hədiyyə etdiyi Sovet poeziyası kitabı məni parlaq emosionallığı, şerin ecazkar musiqisi, lirik hisslərin dərinliyi ilə cəlb etdi. Azərbaycan şairəsinin incə, həzin misralarıyla bərabər mən Anna Axmatovanın, Salomeya Nerisin, Adelina Adalisin, Dina Tereşşenkonun, Mirdza Kempenin lirik şerlərindən də istifadə etdim".

"Bakinski raboçi" qəzetl, 10 may 1981

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları