Xatirələr

 


Rəsul Rza haqqında
məqalələr, çıxışlar


İlyas Əfəndiyev “Təzə və səmimi duyğular”

Heç şübhəsiz ki, Rəsul Rzanın yaradıcılığı Azərbaycan sovet poeziyasında çox görkemli hadisədir. Onun şeri bəzən iyirminci əsrin ən son markalı döyüş silahı kimi sərrast atəş açır. Bəzən sərt qayalıqlarda bitən yaşıl tikanlı budaqlar üzərində açılmış iri ağ güllər kimi ətir saçır, bəzən də keçmişdən qırılıb qalmış nadanlığa, əzilib-büzülən meşşan hərəkətlərə xəncər kimi kəskin istehza ilə gülür...

O, açılmış cığırlarla deyil, ayaq dəyməyən yerlərlə irəliləyir. Yeni yol açır və bu yolun çətinliyindən qorxmur. O, istər elmdə YƏ istərsə incəsənətdə bütun yenilik gətirən şəxsiyyətlər kimi ardıcıl və cəsarətlidir. O, dövrün, zamanın yüksək idealını, yüksək duyğularını işlənilməmiş yeni boyalarla, yeni avazla tərənnüm edir. Çılpaqlıq, nəsihətçilik, mədhiyyəçilik onun sənətinə ziddir. O, hadisələrin real cərəyanındakı şairanə mənanı, romantik gözəlliyi dərindən dərk edib həqiqi sənət dilinə çevirmək kimi nadir istedada malikdir. Onun şerlərində buludların rəngi, yarpaqların tərpənişi ilə insan ruhunun ahəngdarlığını duyuruq. Onun şerləri kommunizm uğrunda apardığımız böyük mübarizənin atəşilə qanadlanır. O, zəhmətin, mübarizənin şeriyyətini, xalqının mərdanə sifətlərini öz böyük sələflərinə layiq bir qüdrətlə tərənnüm edən şairdir. Müqəddəs ənənələrimiz onun nəğmələrinde yeni bir təravətlə meydana çıxır. Onun hisslərində bəzən Füzulinin incəliyi, bəzən Sabirin nəcib qəlbi duyulur. O, sözün həqiqi mənasında, inqilabçı, novator bir sənətkardır.

Azərbaycan şeri onun "Lenin" poeması ilə irəliyə doğru böyük bir addım atmışdır. Lenin surətinin tərənnümündəki dərin səmimiyyət və gözəllik Azərbaycan xalqının qəlbindən qopub gəlmişdir.

"Lenin" poemasındakı duyğularda insana fərəh təlqin edən bir şəffaflıq, bir bahar havası vardı. İller keçir... Artıq otuz ildir ki, şair yazır. Lakin onun ilhamı qocalmır. Onun yaradıcılığında sönməz bir fəaliyyət qızğınlığı, daima irəliye can atmaq həvəsi vardır. O, daima axtarır və öz şer bağçasının yeni-yeni güllərlə zənginləşdirir.

Yüksək mədəniyyət, yüksək kommunist prinsipiallığı, dərin, təzə və səmimi duyğular onun şerinin əsas xüsusiyyətləridir.

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları