Xatirələr

 


Rəsul Rza haqqında
məqalələr, çıxışlar


Nazim Hikmət “İkinci nəfəs”

Insan qırx yaşından sonra cəsarətlə, yeni-yeni axtarış ehtirası ilə və yorulmazlıqla müdrikliyin, yetkinliyin bir-birilə uyuşmadığını hiss elədiyi üçün ara-sıra qüssələnir. Bu, doğrudan da belədir, amma bəzən qırx yaşlı adlanmış adam, ilk baxışda bir - birilə uyuşmayan bu iki cəhəti özündə birləşdirə bilir. Fikrimizi sübut etmək üçün çoxlu misal getirmək olar, qüdrətli ictimai xadimlərin və dövlət xadimlərinin, mütəfəkkirlərin, sənətkarların, həmçinin zavodlarda, tikintilərdə, kolxozlarda çalışan neçə-neçə adlı-sanlı əməkçinin adını çəkmək olar.

Mən bir şair haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycan şairi Rəsul Rza haqqında. O da gəncliklə müdrikliyi özündə birləşdirib. Onun yaradıcılığı ilə təxminən 20 ildir, özü ilə 12 ildir tanışam. Rəsul Rza qırx yaşına kimi sadəcə olaraq yaxşı şair idi. Sov.İKP XX qurultayından sonra isə hər şeri gənclik ehtirası ilə yazır, sosializm realizmi metodunu cəsarətli axtarışlarla tətbiq edir. İndi, 1959-cu ildə məndən sovet poeziyası novatorlarının adını soruşsalar, onların arasında Rəsul Rzanın adını da mütləq çəkərdim.

Rəsula ciddi təsir göstərən mühüm amillərdən biri də budur ki, o, bizim günlərdə dünyanı dönə-dönə gəzib dolaşmaq imkanı tapıb. Müxtəlif xalqların əsrlərlə yaratdığı mənəvi sərvətlərlə qarşılaşması ona belə bir fıkir aşılamışdır ki, şair — kommunist kimi təkcə öz xalqının yox, həm də bəşəriyyətin mənəvi sərvətlərinin varisidir. XX qurultay Rəsul Rzaya onun Ölkəsində hələ də özünü göstərən xoşagəlməz "miras"la, keçmişin hər cür qalığı ilə mübarizə aparmaq, onu aradan qaldırmaq üçün böyük mənəvi qüvvət verdi.

Həyatın irəli sürdüyü problemlərdən gur səslə danışmaq üçün mütləq yeni şer forması axtarıb tapmaq lazım idi. Rəsul öz təcrübəsini, həyatı biliyini gənclik eşqi ilə, qanadlı arzularla bağlayaraq bu formanı yaratdı.

Mənə elə gəlir ki, Rəsulun bir neçə il Azərbaycankinematoqrafıya naziri işləməsi də onun yaradıcılıq uğurlarına müsbət təsir göstərmişdir. Kino incəsənətin ən gənc, həyatla canlı təmasda olmaqla həmişə təzələnən növüdür və onunla təmasda olmaq, məncə, şair R.Rzanın novatorluğuna zəmin yaratdı.

Rəsul Rza fəlsəfı şerlər yazmağı sevən şairdir. Sevindiricidir ki, onun fəlsəfəsi poetik obrazlar prizmasından keçir.

Onun "Könlümdə bahar'' kitabı qarşımdadır. Bir neçə fəlsəfı şerinin adını çəkmək istərdim: "Könlümdə bahar", "Yaz gəlir", "Bakı", "Mənim küçəm", "Yeni mənzildə", "Yeni söz", "Ümid, Şübhə, Kədər və mən", "Kefli İsgəndər", "İki buruğun söhbəti", "Kibernetika", "Təyyarədə düşüncələr", "Vətəndən uzaqlarda", "Rottcrdamda heykəl", "Əlcəzair meydanında" və "Bir gün də insan ömrüdür", "Sinaq günləri" poemaları... "Qızıl gül olmayaydı" poeması nəzərdə tutulur. ("Sınaq günləri" poeması şəxsiyyətə pərəstiş dövrü haqqında yazılmış ilk poetik əsərlərdəndir.)

Azərbaycan klassik və müasir ədəbiyyatı — xalqın əvəzsiz nəğməsidir. Rəsulun səsi bu nəğmənin ən yaxşı keyfiyyətlərini özündə cəmləşdirir.

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları