Xatirələr

 


Rəsul Rza haqqında
məqalələr, çıxışlar


Süleyman Rəhimov “Hey axtaran şair”

Azərbaycan sovet poeziyasının yorulmaz döyüşçülərindən Rəsul Rzanın əlli illiyini qeyd edirik. Lakin sən ilk baxışda Rəsula otuz beş yaş verərsən. Nədən ki, Rəsul dayanmayıb, durmayıb, hey gəzib-dolanıb, hey axtarıbdır. O, zahirən dayananda da, duranda da hey daxili narahatlıq keçiribdir, axtarıbdır.

Rəsul dağa-daşa dırmanan, Vətənin gizli sərvətlərini gəzib tapan kəşfıyyatçı kimi axtarıbdır. Belə bir kəşfıyyatçı, hey dağa-daşa dırmanar, sıldrım qayalardan, başı tufanlı dağlardan, dibsiz dərələrdən qorxmaz, çəkinməz, axtarar. Bu kəşfıyyatçının əynindəki paltar əzik-üzük olar, ancaq torbasına Vətən daşı, Vətən torpağı toplayar. Belə kəşfıyyatçı ildırımlardan ürküb çəkinməz, gizlənib tir-tir titrəməz, hey axtarar. O bilir ki, hamar yolda nə varsa, ya bu yolun yan-yörəsində nə tapmaq mümkünsə, hamısı tapılıbdır. Siz deyin, heç belə ildırım odlarından, yazın gurşadlarından, sel-sularından keçən kəşfıyyatçı qocalarmı? Kəşfiyyatçı qocalsa da, dağlarda başına qar yağıbdır.

Mən Rəsul Rzanı axtaran, hey axtaran, bir çox sərvəti dürüst tapan, bəzən də tapa bilməyən, ancaq tapa bilmədikdə həvəsdən düşməyən, "yoruldum" deməyən bir kəşfıyyatçı kimi, bir şair kimi təsəvvürümə gətirirəm. Sənət axtarışdır, kəşfdir. Qoy axtarış olsun, bəzən bir axtanşdan torbası dolu dönmək olmasa da axtarış olsun. Az olsa da yenilik olsun, qığılcım olsun! Bir az tez, bir az gec o alovlanacaq, şöləsi ilə aləmi işıqlandıracaqdır. RƏSUL Rzanın "Lenin" dastanı həmin bu axtarışını nəticəsi olaraq yaranalı, ətrafını işıqlandıran, Azərbaycan sovet poeziyasının şöhrətini aləmə yayan bir dastan, sönməz əbədi bir məşəldir. Rəsul Rzanın mövzu dairəsi geniş, yaradıcılığı əlvandır.

Rəsul Rza şerində razılaşdığımız, razılaşmadığımız cəhətlər də olmuşdur. Ancaq bir şey də vardır ki, bu, yeni-yeni sərvətlər kəşfi naminə olmuşdur. Qoy olsun, etiraz da olsun, ciddi tənqid də olsun, ancaq kəşfiyyatçı insan yüksək amal uğrunda, öz dilək, arzusu uğrunda axtarsın, dönməsin.

Resul Rza şerində mənim xoşladığım ümdə cəhət onun şerə gətirdiyi, gətirməyə çalışdığı həyatilik və konkretlikdir. Bəlkə də birisi iddia etsin: həyatilik və konkretlik dedikdə siz şeri dartıb nəsrə calamaq istəyirsiniz? Xeyr, əsla! Mən şerin, şeriyyətin tərəfdarıyam. Ancaq yeni şer, sovet şeri klassik şerdən bəhrələnməklə bərabər ondan fərqlənməlidir. Yeni şer həyatı tərənnüm edən, onu irəliyə aparan şer olmalıdır. Həyati, konkret şer dedikdə, biz şerin qartal qanadlarını yoluşdurmaq istəmirik. Şer buludlara, buludlardan da yuxarıya — aya, ulduza, günəşə qədər qalxsın! Ancaq tək özü yox, bizi də oraya qaldırsın.

Budur, Rəsul Rza şerlərindən bir silsile onun gözəl-göyçək şəkli ilə birlikdə "Azərbaycan" məcmuəsinin may nömrəsində çap olunmuşdur. Siz bu şerləri oxuyun! Bu şerlər Rəsul Rza axtarışlarının məhsulu kimi qiymətləndirilməlidir. Burada dərc edilən "Mənim küçəm" şerini götürün! Götürün dedikdə, mən, heç də "Bahar məni tanıyır", "Eyfel qülləsi", "Balaca" şerlərini götürməyin demirəm. Bu şerlər də mənalı, gözəl, düşündürücü şerlərdir. Ancaq "Mənim küçəm" şeri bu silsilədə mütləq olrmalı idi. "Mənim küçəm" adlanan şeri bir neçə kərə oxumuşam, bəyənmişəm. Qurüb-yaradan xalqımızın eli ilə bütün Bab, bütün Vələn mülkü dəyişmiş, tərəqqi etmişdir. Hanı o qupquru tozlu-torpaqlı şəhər? Baxın görün, Bakıda necə yaşıllıq, necə ormanlıq, necə də güllük-çiçəklik yaranmışdır! Necə də heykəllər ucalmışır! Rəsul Rza bax buranı, bu aləmi tərənnüm edir. Bizim şöhrətli inşaatçün, onların əmək poeziyasını tərənnüm edir, Rəsul Rza, öz axtarıcılıq hissləri ilə onlara qoşulur, mənən bu quruculuğun iştirakçısı olur. Şair ricət yolu ilə köhnə küçəni təsvir edir. Onun hazırkı vaxtına dönür. 0, Hüsü Hacıyev küçəsi timsalında küçələrimizin abadlaşdığını, Bakının böyüdüyünü, xiyabanların artdığını, şehərin sanki anadan yenicə doğulduğunu görür.

"Dayanmışam səkidə
Baxıb-baxıb sevinirəm.
İstəyirəm nadinc uşaq kimi
Qaça-qaça
Bu səkidən o səkiyə
O səkidən bu səkiyə keçəm".


Doğrudan da, belədir, bəzən baxırsan Rəsul Rza nəinki əlli yaşına dolmuş kimidir, sanki o, 35 yaşlı gəncdir, bir qədər də “nadinc uşaqdır'”. Sonra şair yenə də ötən günlərə dönüb, o başdakı bir ağacı, həmin ağacın dibinə, qulpu sınıq fıncan ilə su tökdüyünü xatırlayır. Xatirə içində şair gəncliyinin gəldiyini görür:

"Birdən baxdım qabaqdan
bir oğlan, bir qız gəlir.
Dodaqlarında
Gəncliyimin təbəssümü".


Biz əlavə edib deyə bilərik, şair, siz özünüz də gəncsiniz, təbəssümləriniz də gənclik təbəssümüdür. Biz də yeni-yeni şerlər, nəğmələr, poemalar naminə şair Rəsul Rzaya yeni yaradıcılıq fərəhləri, gənclik təbəssümləri arzu edirik!

 

 

 
     
 

Layihənin iştirakçıları